UiT
Universitetsbiblioteket
HEKSER I NORD

Glimt fra utstillingen ( 3 : 8 )Til åpningen

Bildet viser en kopi av Anders Poulsens tromme - Utlånt av Sámiid Vuorká-Dávvirat, De Samiske Samlinger, i Karasjok.
Runebomme
I desember 1691 fikk Varangersamen Anders Poulsen beslaglagt sin tromme av fogden i Finnmark. I februar 1692 ble det reist trolldomssak mot Poulsen fordi han hadde "øvet den slemme og ugudelig trolldomskunst" med instrumentet. Ifølge de norske påtalemyndighetene i Vadsø var Poulsen en trollmann og avgudsdyrker som burde på "ilden opbrendis."

Domsavsigelsen i saken mot Poulsen måtte imidlertid utsettes etter at amtmann Lilienskiold og sorenskriver Knag fant ut at hele saken var en "u-sædvanlig casus." I påvente av en autoritativ fortolkning fra København skulle Poulsen sitte i forvaring. Den gamle sjamenen, som selv oppga sin alder til rundt 100 år, ble dagen etter prosessen drept med øks mens han lå i ei gamme og sov.

Hele saken mot Poulsen og hans forklaring av runebommens figurer er gjengitt hos Lilienskiold i "Trolldom og ugudelighet i 1600-tallets Finnmark" , Ravnetrykk nr.18


forside
UBs hjemmeside
neste utstillingsobjekt
forrige utstillingsobjekt
ravnetrykk