LITERATUR OM KVENENE 1988-1998

 

 

DOKTORAVHANDLINGER:

Saressalo, Lassi
Kveenit : tutkimus erään pohjoisnorjalaisten vähemistön identiteetistä. - Helsinki : SKS, 1996. - 370 s.
Dr.avh.

Lindgren, Anna-Riitta
Miten muodot muuttuvat : ruijan murteiden verbintaivutus Raisin, Pyssyjoen ja Annijoen kveeniyhteisöissä / Anna-Riitta Lindgren. - [Tromssa] : Tromssan yliopisto, 1990 [utsendt 1992]. - 274 s. : ill.
Avhandling (doktorgrad) - Tromssan yliopisto, 1992.

 

HOVEDFAGSOPPGAVER:

Skoge, Klaus
Infinitiivin illatiivin variaatio kveenimurteissa = Infinitivens kasus illativ i kvendialektane / Klaus Skoge. - Tromsø : [K. Skoge], 1998. - IV, 153 s. : ill.
Hovedoppgave i finsk språk - Universitetet i Tromsø, 1998. Sammendrag på nynorsk.

Ryymin, Teemu
"Bein av vårt bein, kjøtt av vårt kjøtt" : finske nasjonalisters og norske myndigheters kvenpolitikk i mellomkrigstiden / av Teemu Ryymin. - Bergen : [T. Ryymin], 1998. - 131, X s. : kart.
Hovedoppgave i historie - Universitetet i Bergen, 1998 I.

Bogetvedt, Helena
Kveenikirjallisuus pohjoisnorjalaisessa kirjallisuusinstituutiossa : kvenlitteratur i den nordnorske litteraturinstitusjonen / Helena Bogetvedt. - Tromsø : [H. Bogetvedt], 1998. - 114 s.
Hovedoppgave i finsk litteratur - Universitetet i Tromsø, 1998.

Soleim, Marianne Neerland
Emigrasjon og etnisitet : utvandringen fra Vadsø til Amerika 1860-1914. - Tromsø : [M.N. Soleim], 1998. - 177 s. : ill.
Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 1998.

Sundelin, Egil W.
Utdanning og ulikhet : forsterker særegne religiøse og etniske forhold utdanningsulik-hetene i Finnmark?. - Tromsø : Universitetet i Tromsø, 1997. - 166 s. -
Hovedoppgave ved ISV, seksjon for sosiologi og sosialpolitikk.

Utvik, Hanne Elin
Norske ord i finsk språkdrakt : en studie av nyere skandinaviske substantivlån i kvensk/ruijafinsk tekstmateriale med hovedvekt på norske lån. - Tromsø : [H.E. Utvik], 1996. - 293 s., 5 vedlegg : kart
Hovedoppgave i finsk språk - Universitetet i Tromsø, 1996

Seppola, Bjørnar
Norsk skolepolitikk overfor kvenene 1720-1996 = Norjan koulupoliittinen suhtautuminen kveeneihin 1720-1996. - Tromsø : Universitetet i Tromsø, 1996. - 138 s. - Vedlegg 28 bl. -
Hovedoppgave i finsk språk

Flå, Vibeke
Utvandring og intern flytting : emigrasjonen fra Vardø 1864-1920. - Tromsø : Universitet i Tromsø, 1995. - 169 s.
Hovedoppgave i historie
(Omfatter også finske innvandrere som videreutvandrer til Amerika)

Skjesol, Hanne Moesgaard
Kirkens rolle i kvænfornorskningen : med udgangspunkt i Varanger stift 1877-1888 : spesialfordypning i kirkehistorie / ved Hanne Moesgaard Skjesol. - Oslo : Universitetet i Oslo, høsten 1995. -
Hovedoppgave i historie

Mauno, Hanne Marit H.
"En farlig nabo"? : Norge, Finland og ishavsspørsmålet i norske aviser 1917-1924 / av Hanne Marit H. Mauno. - Tromsø : (H.M.H. Mauno), 1994. - 148 s.
[Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 1994].

Antonsen, Jan
Tre stammers møte i Kvænangen : en analyse av etnisitetsangivelser i folketellinger. - Tromsø : Universitetet i Tromsø. Intitutt for samfunnsvitenskap, 1993. - 215 s.
Hovedoppgave i historie

Rushfeldt, Reidun
Kvenene i Vadsø 1900-1940 : en levevilkårsstudie / av Reidun Rushfeldt. - Tromsø : (R. Rushfeldt), 1989. - 198 bl. : ill. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 1989.

Andreassen, Irene
Ordtilfang i kvenske fiskerihushold : en etnoligvistisk-dialektologisk analyse fra Vestre Jakobselv/Annijoki, Varanger / Irene Andreassen. - Tromsø : Universitetet i Tromsø, 1989. ill.
Hovedoppgave i finsk språk

Pedersen, Aud-Kirsti
Stadnamnlån : fonologi og ortografi i lydlig lånte stadnamn med eit oversyn over fonologien i norsk på Skibotn og i Kvenangsbotn / Aud-Kirsti Pedersen. - Tromsø : (A.-K. Pedersen), 1988. - 366 bl. : ill.
Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Tromsø, 1988.

Junttila, Jorid Hjulstad
Språkval og språkbruk på Skibotn : kven blir forstått av kven? Tromsø : Universitetet i Tromsø, 1988. - 243 s.
Hovudoppgåve i nordisk språk : Universitetet i Tromsø.

 

MONOGRAFIER/AVHANDLINGER

Kaukiainen, Leena
Avoin ja suljettu : Suomen ja Norjan suhteet 1918-1940. - Helsinki : Suomen Historiallinen Seura, 1997. - 268 s. - (Historiallisia Tutkimuksia ; 197)

Imerslund, Bente
Finske stedsnavn i Nordreisa / Bente Imerslund. - (Storslett) : Nordreisa kommune, 1993. - 208 s. : ill. ; 31 cm + 3 kart (60 x 42 cm fold. til 30 x 21 cm) + rettelser (1 bl.). Under tittelen: Boka er bygd på samlingene til Anna-Riitta Lindgren og Petri Hiltunen.
ISBN 82-993078-0-5 (ib.)

Jensen, Eivind Bråstad
Fra fornorskningspolitikk mot kulturelt mangfold / Eivind Bråstad Jensen. - (Stonglandseidet) : Nordkalott-forlaget, 1991. - 117 s. : ill.
ISBN 82-7380-158-6

Søndergaard, Bent
Finskundervisning i Nord-Norge - muligheder og begrænsninger/ Bent Søndergaard - Tønder : (forfatteren), 1989. - 50 s. : fig. Maskinskrevet (fotokopiert). Bibliografi: S. 47-50.

Korkiasaari, Jouni
Suomalaiset maailmalla : Suomen siirtolaisuus ja ulkosuomalaiset entisajoista tähän päivään / Jouni Korkiasaari. - Turku : Siirto-laisuusinstituutti, 1989. - 161 s. : ill.
ISBN 951-9266-37-2

Harju, Marjut
Samuli Paulaharju : Ruijanrannan reppuherra. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1989. - 332 s. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia ; 490)

Mellem, Reidun
Med russisk krigsutstyr gjennom Skibotn-dalen : bolagstida 1916-1918 / Reidun Mellem. - (Tromsdalen) : (R. Mellem), (1988). - 199 s. : ill.
ISBN 82-991755-1-8

 

RAPPORTER/UTREDNINGER

Kvenenes historie og kultur (1997 : Nordreisa)
"Kvenenes historie og kultur" : seminarrapport, Nordreisa 19.-21. september 1997 = "Kveenien historia ja kulttuuri" : seminaariraportti, Raisissa 19.-21. syyskuuta 1997 / Helge Guttormsen (red/toim.). - [Storslett] : Nord-Troms historielag, 1998. - 180 s. : ill.
(Anmeldt i Nordlys 15.6.98, s. 6: Asbjørn Jaklin: Bok om den usynlige minoriteten)

Karikoski, Elin
Kvenane / dei finskætta i Noreg : språk, kultur og tilhøvet til nyinnvandrarar / Elin Karikoski og Aud-Kirsti Pedersen. - Tromsø : Universitetet i Tromsø, 1996. - 60 s. : kart

"Kvenene - en glemt minoritet?" : rapport fra seminaret "Kvenene - en glemt minoritet?" Mandag 14.11.94 ved Universitetet i Tromsø/Tromsø Museum / red. Anne Torekoven Strøm. - Tromsø : Universitetet i Tromsø. Informasjonsavdelingen, 1995. - 59 s.

Seppola, Bjørnar
Finskundervisning i grunnskolen : en rapport utarbeidet av Bjørnar Seppola. - Tromsø : Statens utdanningskontor i Tromsø, 1994. - 22 bl.

"De vaska både hygga og "livet" ut av sine hjem, men de gjorde det i beste mening!" (Edith Randa, Pasvik) : Rapport fra seminaret "Kvenske kvinners situasjon i et likestillingsperspektiv" i Alta 2.-3. nov. 1991. Arrangører: Norske kveners Forbund og Finnmark distriktshøgskole. Avd. for finsk. Alta : Finnmark distriktshøgskole, 1993.- 82 s.

Evaluering av forskningsprogrammet Samisk og kvensk språk, historie og kultur / (Evert Baudou ... et al.). - (Oslo?) : Rådet for humanistisk forskning (RHF), Norges allmenvitenskapelige forskningsråd (NAVF), 1992. - 89 s.
ISBN 82-7216-798-0

 

TEKSTSAMLINGER/ANTOLOGIER

Mellem, Reidun
Ei hiva tøtta : ei samling kventekstar / ved Reidun Mellem. - <Tromsø> : Norske kveners forbund, 1994. - 180 s. : ill.
ISBN 82-993308-0-7

 

BYGDEBØKER MED KVENSK STOFF

Pettersen, Arvid
Småfolk og drivkrefter : Porsanger bygdebok fra 1900 til 1960-årene. - Lakselv : Porsanger kommune, 1994. -
(Bygdebok for Porsanger b. 2)

Tornedalens historia / utgiven av Torne-dals-kom-mun-ernas historiebokskommitte ; (redaktion: Olof Hederyd (svenska och finska), Yrjö Alamäki (fin-ska) ; (översättning: Yrjö Alamäki, Hannele Huuva och Matti Kenttä (svenska till finska), Olof Hede-ryd (finska till svenska). - (S.l.) : Kommit-teen, c1991. - 3 b. : ill.

Nielsen, Jens Petter
Altas historie / Jens Petter Nielsen. - (Alta) : Alta kommune, 1990- . - b. : ill.
ISBN 82-992148-0-7

 

[ Dokumentasjon av kvensk kultur ]      [ Topp ]