[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 16 - 2002

Publiseringstjeneste ved UB

Neste år blir det 10 år siden første bok i Ravnetrykk-serien ble utgitt av Universitetsbiblioteket (UB). I løpet av disse årene har det flere ganger blitt reist spørsmål om Universitetet har behov for et forlag som kan utgi doktorgradsavhandlinger, monografier, artikkelsamlinger og konferanserapporter. De senere år har det også blitt stor oppmerksomhet rundt de muligheter som ligger i å publisere på nettet, digital publisering. Dette gjelder først og fremst hovedoppgaver, lokale tidsskrift og såkalt «grå litteratur» (instituttserier, posters, etc.).
UB arbeider med en felles nettportal for digitalt publiserte dokumenter, og tror at Universitetet med det kan oppnå en betydelig forbedring av tilgjengeligheten og mulighetene for å gjenfinne dette materialet, samt gjøre den vitenskapelige aktiviteten ved institusjonen bedre synlig.

Hovedoppgaver i digitalt format
UB har siden midten av 2001 hatt under utvikling og utprøving en tjeneste for publisering av hovedoppgaver på nettet. Gjennom et samarbeid med Institutt for arkeologi, Engelsk institutt og Institutt for nordisk språk og litteratur har hovedfagsstudenter ved disse tre institutter fått tilbud om å publisere sin oppgave i databasen «Digitalt Arkiv – Hovedoppgaver». De som ønsker dette, sender oppgaven (som en eller flere filer) til UB når de leverer den inn. Når oppgaven er godkjent/eksamen bestått, gir instituttet melding til UB om at den kan publiseres. Oppgaven blir da tilført bibliografisk informasjon for innføring i bibliotekbasen BIBSYS og for å lette søking. Deretter gjøres den tilgjengelig for «allmennheten».
Ved utgangen av oktober 2002 har 23 oppgaver blitt publisert, av disse er 11 fra Institutt for arkeologi, 7 fra Institutt for nordisk språk og litteratur, 2 fra Engelsk institutt og 3 fra andre institutter. Se «Hovedoppgaver» på UBs hjemmeside (www.ub.uit.no).
UB har som målsetting å tilby denne tjenesten til alle studenter basert på et tett samarbeid med instituttene/studiekonsulentene, men ser for seg en gradvis oppbygging innenfor en utvidet publiseringstjeneste. Vi er likevel åpne for å inngå avtaler med nye institutter med sikte på en utvidelse fra år 2003, og ber om at de som ønsker dette, tar kontakt.

Prosjekt Digital publisering
Hovedoppgavene er første fase i prosjektet Digital publisering. Vi ønsker å bygge videre på erfaringene og de tekniske løsningene for hovedoppgavene og utvikle et generelt tilbud innen digital publisering, spesielt for materiale som ellers i liten grad blir publisert og gjort tilgjengelig. At dette også er noe som mange andre ved universitetet er opptatt av, viser de mange henvendelsene vi har mottatt, bl.a. om å se på muligheten for digital publisering av tidsskrifter (NORDLIT og NORDLYD ved Det humanistiske fakultet) og om muligheter for å gjøre tilgjengelig gamle tidsskrifter ved skanning (eks. Namn og Nemne). I tillegg har UB et eget interesseområde i skriftserien Ravnetrykk, hvor digital publisering kan være en interessant kanal for profilering og salg.
Ved å se disse behovene i sammenheng og videreutvikle et tett samarbeid med aktuelle institutter, kan vi utnytte ressursene effektivt og forhåpentlig oppnå gode løsninger både for de som ønsker å publisere og for de som vil ha tilgang til informasjonen.
Tilgjengeliggjøring er et viktig nøkkelord for UB, og spesielt digital publisering gir gode muligheter til å nå et stort publikum. UB kan gjøre en slik tjeneste til et effektivt verktøy for den enkelte forsker og for universitetet gjennom vår kompetanse innen organisering, gjenfinning og levering av dokumenter.

 
Stein Høydalsvik
IT-lederUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 21.11.2002.