[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 7 - 2002

UB som universitetspolitisk gjærdeig og ressurs

Gjennom 28 år ved UiTø har jeg hatt gleden av å oppleve UB som bruker, som leder av en konkurrerende budsjettenhet, som oppdragsgiver og nå endelig som leder av UB-styret. Jeg kan ikke skryte på meg noen inngående kunnskap til alle deler av bibliotekets virksomhet. Men, jeg har rik erfaring med det vi i IT-terminologien kan kalle "brukergrensesnittet".

For meg, som fortidsforsker, er det inspirerende å være knyttet til det jeg oppfatter å være en representant for sivilisasjonens nest eldste institusjontype (etter festningverk). Den umiddelbare utfordringa dette gir meg er å bidra til at UB lever videre som en sentral og uunnværlig samfunnsinstitusjon. Bøkene er kjernen i universitetenes kulturarv og samtidig er bøkene et symbol på det kollektive ved universitetet. Det er vi som skaper og bruker bøkene, de er sentrale i vår kommunikasjon med hverandre og vi eier de i fellesskap. Og ikke minst, vi meddeler oss til verden rundt oss gjennom bøkene.

I dag er det mange utviklingstrekk ved informasjonssamfunnet som sprenger rammene bøkene setter. Jeg konstaterer med tilfredshet og glede at UB er dynamisk og møter disse endringene på en brei front. Elektronisk informasjon og elektroniske hjelpemidler for å handtere konvensjonell trykt informasjon har i løpet av få år blitt som "uunnværlige". UiTø er med på å drive denne utviklinga fram til beste for oss samtidig som det konvensjonelle biblioteket videreutvikles.

Det er også en glede å erfare at UB har lykkes med stadig skiftende og overraskende utstillinger som fokuserer på kunnskapsfelt som er skjult for de fleste av oss i vår spesialiserte hverdag. Lørdagsuniversitetet er et annet glimrende eksempel på hvordan UB på stadig nye måter tar ansvar for å kommunisere med det samfunnet vi er en del av og som vi har vårt oppdrag fra.

I de år som har gått siden UiTø blei grunnlagt, har rammebetingelsene endret seg dramatisk. I dag opplever vi at konkurransen mellom institusjonene er langt hardere og den foregår på stadig breiere front. Samtidig er forskernes individuelle prestasjoner stadig sterkere fokusert og karrierekampen styrer hverdagen i høgre grad enn før. I denne situasjonen har det vært et sterkt savn at UiTø som kollektiv er usynlig i de akademiske bokhyllene. Dette er uheldig for vårt renommé. Også denne utfordringa har UB forsøkt å møte gjennom å bygge opp skriftserien Ravnetrykk.

Jeg har valgt å presentere denne skrytelista for å markere at UB er godt rustet til å møte dagens universitetspolitiske utfordringer. Biblioteket viser evne til å takle de stadig meir glidende grensene mellom informasjonsjonsmedia. Det er naturlig for biblioteket å gå inn på arenaer som tidligere har vært reservert for museum, EDB-avdeling, informasjonsavdeling og forlag og UB har potensiale til å bli en stadig viktigere faktor for universitetet. Det ligger spennende perspektiver i de synergieffekter som kan oppstå gjennom dette.

Ikke minst, uten et velfungerende og framtidsrettet UB, vil det være umulig å virkeliggjøre visjonene som ligger bak "det nordnorske universitet". Ei av de klareste begrensningene for faglig utvikling ved de nordnorske høgskolene er utilstrekkelige bibliotekstjenester. UB er en nøkkelfaktor for landsdelens akademiske utvikling. Som tillisvalgt for brukerne i UB-styret håper jeg framfor alt at biblioteket fortsatt kan nyte godt av å bli sett på som et kollektivt ansvar og et fellesgode.

 
Reidar Bertelsen, Leder for UB-styretUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 26.4.2002.